Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Qui luật Đạo Đức của Đám Đông

Đạo đức của đám đông Nếu chúng ta coi khái niệm đạo đức đồng nghĩa với sự tôn trọng những tập tục xã hội nào đó và với sự kiềm chế thường xuyên những tham vọng cá nhân, thì rõ ràng rằng, đám đông quáư là bản năng và quá không chín chắn để…